Creative创新DE5620 Modem Flash56 II Blaster外置调制解调器最新驱动For Win2000

Creative创新DE5620 Modem Flash56 II Blaster外置调制解调器最新驱动For Win2000

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 8.21MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Creative创新DE5620 Modem Flash56 II Blaster外置调制解调器

无插件 安全 正式版

软件介绍

完全支持Data/Fax/Voice/Spk功能