Microsoft微软摄像头最新驱动2.9 WHQL版For Win7/7-64

Microsoft微软摄像头最新驱动2.9 WHQL版For Win7/7-64

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:11
  • 软件大小: 51.17MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Microsoft微软摄像头

无插件 安全 正式版

软件介绍

新版驱动通过WHQL认证,支持Win7操作系统。

驱动支持如下型号的摄像头:Microsoft LifeCam NX-3000、LifeCam NX-6000、LifeCam VX-1000、LifeCam VX-3000、LifeCam VX-5000、LifeCam VX-5500、LifeCam VX-6000、LifeCam VX-7000